Hírek Kiemelt hírek Szentes

A helyi pedagógusok városi elismerése III.

Szentes Város Önkormányzata június 24-én a Megyeháza Konferencia és Kulturális Központban rendezte meg a már hagyományos Városi Pedagógus Napi ünnepséget.

 VÁROSI ELISMERÉSEKET KAPTAK:

A 24/2015. (X.12.) számú önkormányzati rendelet alapján a 2021. évi Pedagógusnap alkalmából „Kiemelkedő pedagógiai munkájáért” kitüntetésben részesülnek az alábbi pedagógusok:

1./ Szentesi Felsőpárti Óvoda – Ágostonné Szabó Tünde

Pedagógiai munkáját a kreativitás és a korszerűség hatja át. Munkáját nagyfokú hivatásszeretet, gyermekközpontúság és folyamatos megújulás jellemzi. A gyermekek között derűs, nyugodt egyénisége kiegyensúlyozott légkört teremt. Rendezvények szervezésében és megvalósításában aktív szerepet vállal.

 

2./ Szentesi Központi ÓvodaPásztor Ildikó

Empatikus személyisége nagymértékben hozzájárul ahhoz, hogy megértse és támogassa a gyermekek személyiségének kibontakozását, segítse szocializációjukat és támogassa fejlődésüket. Az új kihívásokra innovatív személyként nagyon hamar reagál, és ezt a hozzáállást igyekszik továbbadni a gyermekeknek is. Az óvodai rendezvények megszervezésében és sikeres lebonyolításában jelentős szerepet vállal. Az elismerést a későbbiekben veszi át.

3./ Szentesi Deák Ferenc Általános IskolaKádár Éva

Nevelő-oktató tevékenységének legfontosabb területe a sajátos nevelési igényű, és a beilleszkedési, tanulási, és magatartási nehézséggel küzdő tanulók fejlesztése, egyéni és kiscsoportos foglalkozás keretében. A nevelőtestület aktív tagja, feladatait kiemelkedő szaktudással, a kollégákkal való konstruktív együttműködésben teljesíti.

 

4./ Szentesi Klauzál Gábor Általános Iskola – Kádárné Busi Gyöngyi

Munkáját magas színvonalon végzi, hosszú évek óta. Tanítványai számára nem pusztán szaktárgyi tudást, de komoly esztétikai, érzelmi intelligenciát is átad. Mindennapi munkáját a folyamatosan magas nívó jellemzi, mely soha nem írja felül azt a humánus bánásmódot, mellyel tanítványaihoz fordul.

5./ Szentesi Koszta József Általános Iskola – Marcsó Katalin

A tantárgyi tudás átadása mellett mindig fontos volt a becsületességre nevelés és a harmónikus személyiségfejlesztés.  A tehetséges tanulók mellett sokat foglalkozott sajátos nevelési igényű gyermekekkel is. Oktatásuk, nevelésük igazi kihívás volt a számára, hiszen belőlük is a lehető legtöbbet igyekezett kihozni.

 

6./ Kiss Bálint Református Általános Iskola – Izbékiné Csige Hajnalka

Kiemelt érdeklődéssel és szakmai elköteleződéssel tekint az anyanyelvi nevelésre, kiváló versenyeredményekkel büszkélkedhetnek tanítványai. Sikerrel neveli mind a tehetséges, mind a segítségre szoruló gyermekeket, elsők között próbálja ki a legújabb és leghatékonyabb tanulásszervezési módszereket és eszközöket. Szervezőkészsége, kreativitása átlagon felüli. Számos emlékezetes iskolai program ötlete, szervezése fűződik a nevéhez.

 

7./ Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola és Óvoda – Remzsőné Lakos Mária

Az óvodai intézményegység vezetője 2009 óta. Az általa képviselt nevelési elvek kezdettől nagy hatást gyakoroltak a nevelőközösség légkörére, arculatára, nevelőmunkájára. Kreatív személyiség, szabadidejében foltvarrással foglalkozik. Közvetlen, vidám egyénisége segíti abban, hogy a gyermekekkel és a szülőkkel is kiemelkedően jó a kapcsolata.

 

8./ Szentesi Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola – Varga Márta

Lelkiismeretes pedagógus, aki elhivatottan neveli-oktatja növendékeit. Kedves személyével elvarázsolja a gyermekeket, akik nagyon szeretnek hozzá járni.  Tanítványaival rendszeres résztvevői területi és országos megmérettetéseknek, ahol kivétel nélkül szép sikereket érnek el.

 

9./ Csongrád Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Szentesi Tagintézménye – Halász-Szabó Gabriella

Szakmai tudását folyamatosan fejleszti, számos továbbképzést, tanfolyamot elvégzett a gyerekek érdekében, hogy minél hatékonyabban, minél több problémára tudjon megoldást nyújtani. Mindig szívesen fogadja a hallgatókat, a gyakornokokat szeretettel vezeti be a logopédiai munkába. Aktívan segíti, munkájával támogatja az intézményi programokat, kollégái mindig számíthatnak a segítségére.

 

 

10./ Horváth Mihály Gimnázium – dr. Sztanticsné Tóth Erika

Kedves, szerény egyénisége mellett rendkívül alapos, precíz szakmaisággal végzi munkáját. Az iskola életében rendkívüli szerepet játszó angol nyelvi munkaközösség vezetője, melyet áldozatos munkával végez évtizedek óta. Tanítványai a különböző tanulmányi versenyeken rendszeresen kiváló eredménnyel szerepelnek.

 

11./ Hódmezővásárhelyi SZC Szentesi Boros Sámuel Technikum – Ladányiné Lőrincz Ildikó

Munkája szerteágazó, a szakmai órák megtartása mellett az iskola esti oktatását szervezi. Aktív szerepet vállal az intézményt érintő GINOP 6.2.3 projekt lebonyolításában, elszámolásában és annak dokumentálásában. Folyamatosan képezi magát, nyitott az új módszerek, tanulásszervezési eljárások felé. Mind diákjai, mind kollégái szeretik és tisztelik. Következetes munkáját dicséri a kihelyezett nyári gyakorlatok magas száma.

 

12./ Hódmezővásárhelyi SZC Szentesi Zsoldos Ferenc Technikum – Halász-Szabó Pál

A tanulókat fiatalos lendülettel a szakmai alázatra, precizitásra, naprakész tudásra neveli. Számtalan szakmai és pedagógiai továbbképzésen vett részt, melyeket beépített a mindennapos oktatásaiba. Külföldi tanulmányutakkal is tágította diákjai látókörét, bővítette szakmai ismereteiket. Tanulói egyre több szakmai versenyen indulnak eredményesen.

 

13./ Hódmezvásárhelyi SZC Szentesi Pollák Antal Technikum – Sebők Renáta

Az új eszközök és módszerek alkalmazásában példamutató. Pontos munkavégzés, diákjai iránti mély empátia jellemzi. Felkarolja a gyengébb képességű tanulókat, és támogatja a tehetségeket. A tantermen kívüli digitális oktatás során is újító ötletekkel segítette a matematika oktatás új, nehezebb körülmények közötti eredményes megvalósítását.

 

14./ Kozmutza Flóra Általános Iskola és Szakiskola Rigó Alajos Általános Iskola és Óvoda – Magyar Erika Mária

Fontos számára, hogy a rábízott gyerekek érdekeit képviselje, olyan gyakorlati tudást adjon át a fiataloknak, mellyel a mindennapi életben el tudnak igazodni. Fő szempont a nevelés-oktatás folyamatában az egyéni igényekhez való alkalmazkodás mellett, a hazafias nevelés, a magyar kultúra és hagyományok átörökítése, a nemzeti öntudat kialakítása. Az elismerést a későbbiekben veszi át.

 

15./ Alföldi ASzC Bartha János Kertészeti Technikum és Szakképző Iskola – Sinka Jánosné

Kiemelt szerepet játszik az iskola diákjainak környezet- és természettudatos nevelésében. Odaadó munkájával erősíti a gyermekekben a természettel szembeni alázatot, a föld szeretetét és a környezetünkkel szembeni emberi igényességet. Osztályfőnökként legfontosabbnak a közösségi szellem kialakítását tartja, megismertetve a diákokkal a közösség erejét.

 

16./ Terney Béla Kollégium – Juhász Eszter Piroska

Közel 20 évig vezette az Általános Iskolai Kollégiumot. Munkáját mindig lelkiismeretesen, nagy odaadással, a gyermekek harmonikus és egészséges fejlődését, személyiségük kibontakozását figyelembe véve, mérhetetlen precizitással végezte és végzi.

 

 

„KISS BÁLINT PEDAGÓGIAI DÍJ” ÁTADÁSA

 

1./ Nagypál Julianna 1994-ben tanítói oklevelet szerzett a békéscsabai Kőrösi Csoma Sándor Tanítóképző Főiskolán, majd négy évvel később a Károli Gáspár Református Egyetem Tanítóképző Főiskolai Karán református hitoktatói oklevelet. A kezdetektől az intézmény tanítója és hitoktatója. Az iskolai hitoktatás, amelyet elsőtől nyolcadik osztályig végez, igen komoly feladatot ró rá, hiszen igen széles életkori réteggel kell megismertetnie és megszerettetnie a Biblia világát, s a tanítványokat a református egyházhoz közel álló, hívő emberré nevelni. Ezt a munkát nagy szeretettel és hozzáértéssel végzi, népszerű tanítványai körében. A hitoktatás mellett jelentős önkéntes munkát végez. Maga köré gyűjtötte tanítványait, és „Tegyünk jót, segítsünk másokon!” jelszóval kisebb-nagyobb segítő munkát végeznek, kapcsolódnak különböző „Szeretetakciókhoz”, felhívásokhoz.  Néhány évvel ezelőtt az iskola tanulóival megalakította a maga Szeretetszolgálati csoportját, akikkel rendszeresen végeznek önkéntes munkát: lelkész sírokat gondoznak, játékokat gyűjtenek beteg és hátrányos helyzetű gyermekeknek, óvodákba járnak segíteni pl. ceruzákat hegyezni, gyümölcsöt pucolni, mesét olvasni, játszani, látogatják a helyi állatmenhelyet, ahol segítenek az állatok gondozásában, kutyákat sétáltatnak, a Református Idősek Otthonában felolvasást tartanak az idős embereknek és rendszeresen szerveznek környezetrendezést, szemétszedést az iskola körzetében. Szervezőkészsége, kreativitása átlagon felüli, amely a tanítói és hitoktatói munkájában is megnyilvánul. Aktívan tevékenykedik az iskola egyházi programjainak megszervezésében. Az önkéntes munka iránti elkötelezettsége példaértékű a tanítványaik számára, s az elvégzett munka mellett neveli az elesettek, a hátrányos helyzetű és a segítségre szoruló emberek iránt érzékeny, hozzájuk lehajolni képes fiatalok sokaságát. A tantestület köztiszteletben álló tagja.

 

2./ Nyíri Dániel 1999-ben szerzett tanítói és hitoktatói diplomát Nagykőrösön, a Károli Gáspár Református Egyetem Főiskolai Karán. A kezdetektől az iskola tanítója és hitoktatóija. Nem ismeretlenként került a tantestületbe, hiszen a főiskolai szakmai gyakorlatát is az intézményben végezte, illetve a református gyülekezet tagjaként is ismert volt lelkesedése, elköteleződése, hitéleti munkája. Tanítói pályáját első osztályban kezdte, ami nagy feladat egy pályakezdőnek, de a sikeres szakmai gyakorlata, felkészültsége, igyekezete garancia volt arra, hogy sikerrel birkózik meg a feladattal. Kiváló viszonyt alakított ki kollégáival, s igen gyorsan az élmezőnybe küzdötte magát. Tanítópárjával kiegyensúlyozott, magas színvonalú munkát végeznek, az egyik legeredményesebb és legnépszerűbb tanítópáros az iskolában. A hitoktatói munkát járatlan úton kezdte, az alapoktól kellett felépíteni, megszervezni az iskolai hitoktatást. A hittan munkaközösség vezetőjeként lelkesen és elhívatottsággal látott hozzá az építkezéshez. Kollégáival együttműködve gazdag és életteli hitéletet varázsoltak az iskola falai közé és köré, hiszen programjaik tekintélyes része iskolán kívül zajlik. A hagyományos, tantervi órákon, áhítatokon túl megannyi ötletet csempésznek be az iskola életébe. Rendszeresen tart diák és tanári áhítatot, a gyülekezetben is tekintélyes mennyiségű feladatot vállal. 2017-ben mentortanári szakvizsgát szerzett, és kiváló eredményt ért el mind a Pedagógus II., mind a Mesterpedagógusi minősítésen. Személyiségében összhangra talált a világi tanító és a hitét mélyen megélő hitoktató, ezáltal lett hiteles pedagógus, aki jó érzékkel ragadja meg nem csak az oktató, de a nevelőmunkát is. Színvonalas egyházi alkalmak, eredményes versenyek fűződnek nevéhez. A tehetséggondozás terén is kiváló eredményekkel gazdagítja az iskolát, tanítványai sikerrel megállják helyüket a tanulmányi versenyeken, de a segítségre szorulók is számíthatnak felzárkóztató munkájára. Szakmai felelősként több iskolai pályázatban végzett számottevő munkát, de élen jár az infokommunkáció és a digitális oktatás terén is. A tantestületben tisztelet övezi.

 

 

Szakszervezeti kitüntetések átadása

Eötvös József Emlékérmet kap

Lucza László a Szentesi Koszta József Általános Iskola pedagógusa az Eötvös József Emlékérem bronz fokozatát kapja.

Virág Györgyné a Szentesi Felsőpárti Óvoda Damjanich János utcai Tagóvodájának pedagógusa, intézményvezető-helyettes az Eötvös József Emlékérem arany fokozatát kapja, melyet Budapesten fog átvenni.

 

 

 

 

Vélemény, hozzászólás?