Hírek Kiemelt hírek Szentes

PÁLYÁZAT – bölcsőde vezetői állásra

Szentes Város Önkormányzata a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

Szentes Város Önkormányzata Bölcsődéje intézményvezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2022. november 01- 2027. október 31.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Csongrád megye, 6600 Szentes, Vásárhelyi út 2.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A 128 férőhelyes Bölcsőde – bölcsődei ellátás, otthoni gyermekgondozás, gyermekek napközbeni ellátásához kapcsolódó egyéb szolgáltatások: időszakos gyermekfelügyelet, játszóház, (játszócsoport) – zavartalan működésének, színvonalas szakmai munkájának, gazdálkodásának szervezése, vezetése, ellenőrzése, az intézmény közalkalmazottai felett a munkáltatói jogkör gyakorlása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) e törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet, Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete által meghatározott vezetői illetmény az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 •       Főiskola, a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 2.sz. melléklet I. rész I. Alapellátások 2.B) pontjában meghatározott felsőfokú végzettség, szakképzettség,
 •       legalább 5 év felsőfokú végzettséget, vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,
 •       magyar állampolgár,
 •       büntetlen előéletű, nem áll fenn a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 20.§ (2) bekezdés d) pontjában, (2d)-(2e) bekezdésében meghatározott kizárási ok,
 •       cselekvőképes, nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság hatálya alatt,
 •       nem áll fenn a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.) 10/A (1) bekezdésében meghatározott kizáró ok,
 •       nem áll foglalkoztatástól eltiltás alatt,
 •       vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatásának vállalása,
 •       hozzájárulás, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 •       Fényképes, részletes szakmai önéletrajz.
 •       Az intézmény vezetésére vonatkozó program, szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelésekkel.
 •       Iskolai végzettséget, szakképzettséget, intézményvezetői szakképzettséget, szakmai gyakorlatot igazoló dokumentumok hiteles másolata.
 •       3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány: a büntetlen előéletről, a Kjt. 20.§ (2) bekezdés d) pontjában, (2/d)-(2/e) bekezdésben, a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. tv 52. §-ában meghatározott kizáró okok, és a Gytv 10/A. §-a szerinti kizáró okok nem állnak fenn.
 •       Nyilatkozatát arról, hogy nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság alatt és nem áll fenn a Gyvt. 10/A. § (1) bekezdésben meghatározott kizáró ok.
 •       Nyilatkozat, hozzájárul ahhoz, hogy a pályázat elbírálásában résztvevők a teljes pályázati anyagot, a pályázó személyes adatait megismerhetik, kezelhetik.
 •       Nyilatkozat vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról.
 •       Nyilatkozat arról, hogy nyilvános vagy zárt ülésen kéri a pályázat megtárgyalását.
 •       Az államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó tanfolyam elvégzését igazoló okirat másolata vagy nyilatkozat arról, hogy a tanfolyam elvégzését a megbízástól számított 2 éven belül vállalja.
 •       A vezetői megbízással rendelkező szociális szolgáltatást nyújtó személyek vezetőképzéséről szóló 25/2017. (X.18.) EMMI rendelet szerinti vezetőképzésről szóló igazolás, vagy annak vállalásáról szóló nyilatkozata.
 •       Nyilatkozata, arról, hogy vezetői megbízása esetén összeférhetetlensége nem áll fenn.
 •       Nyilatkozat, hogy hozzátartozójával irányítási, ellenőrzési, elszámolási kapcsolatba nem kerül.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2022. november 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. július 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Csákné Kis Regina, Takács Ádám nyújt, a 63/510-309; 63/510-323 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 •       Postai úton, a pályázatnak a Szentes Város Önkormányzata címére történő megküldésével (6600 Szentes, Kossuth tér 6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZ/3432/2022 , valamint a beosztás megnevezését: bölcsőde vezető .
 •       Személyesen: , Csongrád megye, 6600 Szentes, Kossuth tér 6. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázót Szentes Város Önkormányzata Polgármestere által létrehozott, a betöltendő munkakör feladatait érintően szakértelemmel rendelkező bizottság hallgatja meg. Az eljárást követően a megbízásról Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete dönt. A pályázat kiírója fenntartja annak jogát, hogy a pályázati kiírást visszavonja, módosított új pályázati felhívást tegyen közzé, vagy az eljárást lefolytatva azt indokolás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa. A pályázat csak akkor érvényes, ha a pályázati felhívásban feltüntetett valamennyi formai és tartalmi feltételnek megfelel és a határidőn belül benyújtásra került.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. szeptember 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 •       Honlap – 2022. július 1.
 •       Szuperinfo – 2022. július 1.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatokat postai úton vagy személyesen, és ezzel egyidejűleg elektronikus adathordozón (pendrive-on, pdf formátumban) is kérjük leadni. A közalkalmazotti jogviszony határozatlan időre jön létre. Az intézménynél újonnan létesített jogviszony esetén a Kjt-ben meghatározott 3 hónap próbaidő megállapítása kötelező.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.szentes.hu honlapon szerezhet.

 

Vélemény, hozzászólás?